Registracija


Za registraciju na portalu www.auto-info.hr korisnik je obvezan upisati isključivo istinite podatke i odabrati korisničko ime i lozinku.
Redakcija portala se ni na koji način ne može smatrati odgovornom za sadržaje koje objavljuju registrirani (ili gosti) posjetitelji portala.
Za sve objavljene sadržaje pod odgovarajućim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik.
Administrator portala dužan je po utvrđivanju neprimjeren sadržaj ukloniti sa portala.
Ukoliko pojedini korisnik uzastopno krši pravila ponašanja na portalu, Auto-Info.hr zadržava pravo ukloniti korisnika iz baze.
U slučaju neovlaštenog korištenja korisničkog računa, korisnik je dužan obavijestiti Auto-Info.hr kako bi se korisnički račun mogao vratiti pravom vlasniku.
Napomena: Spriječite neovlašteno korištenje korisničkog računa odabirom "teže" lozinke (kombinacija slova i brojeva).

Auto-Info.hr poštuje privatnost svojih registriranih korisnika. Sve podatke iz procesa registracije Auto-Info neće davati na uvid trećoj strani (iznimke su regulirane zakonom).